அண்மையச்செய்திகள்

Friday, 3 June 2016

2.6.2016 அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் ஆதித்தமிழர்களின் அறிவாசான் அய்யா அதியமான்

2.6.2016
அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் பேரவை நிறுவநர் அவர்கள் வந்து பல அறிய நூல்களை பற்றி அங்குள்ள தோழர்களுடன் உரியடினார்No comments:

Post a comment