அண்மையச்செய்திகள்

Friday, 14 October 2016

காவல்துறை அராஜகம்: வீரத்தாய் குயிலிக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தவிடாமல் ஆதித்தமிழர்பேரவை உள்ளிட்ட அமைப்புகளை காவல்நிலையத்தில் தடுத்து வைப்பு....

காவல்துறை அராஜகம்: வீரத்தாய் குயிலிக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தவிடாமல் ஆதித்தமிழர்பேரவை உள்ளிட்ட அமைப்புகளை காவல்நிலையத்தில் தடுத்து வைப்பு....

No comments:

Post a comment