அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 29 March 2016

ஆ.த.கட்சியின் கம்பம் நகரச்செயலாளர் தோழர் விஜயகுமார் அவர்கள் தன்னை மீண்டும் ஆதித்தமிழர் பேரவையில் இனைத்துக் கொண்டார்

ஆ.த.கட்சியின் கம்பம் நகரச்செயலாளர் தோழர் விஜயகுமார் அவர்கள் தன்னை மீண்டும் தேனி மாவட்ட செயலாளர் இளந்தமிழன் தலைமையில் ஆதித்தமிழர் பேரவையில் தன்னை இனைத்துக் கொண்டார்

No comments:

Post a Comment