அண்மையச்செய்திகள்

Saturday, 5 November 2016

ஆதித்தமிழர் பேரவை தருமபுரி மாவட்ட செய்றகுழு 4.11.16 அன்று நடைபெற்றது. இதில் முக்கிய பல தீர்மாணங்கள் நிறைவேற்றபட்டன.

ஆதித்தமிழர் பேரவை தருமபுரி மாவட்ட செய்றகுழு 4.11.16 அன்று நடைபெற்றது.
இதில் முக்கிய பல தீர்மாணங்கள் நிறைவேற்றபட்டன.

No comments:

Post a comment