அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 27 November 2016

புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் நினைவு நாளில்.. கிணத்துக்கடவு முத்து மகாலில் நவீன குலக்கல்வி திட்ட எதிர்ப்பு கருத்தரங்கம் அனைவரும் பங்கேற்கலாம்.

திசம்பர்.6
புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் நினைவு நாளில்..
கிணத்துக்கடவு முத்து மகாலில்
நவீன குலக்கல்வி திட்ட எதிர்ப்பு கருத்தரங்கம்
அனைவரும் பங்கேற்கலாம்.
________________
ஆதித்தமிழர் பேரவை

No comments:

Post a comment