அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 21 December 2016

சனவரி 10 - 2017 போராளி சரவணன் நினைவு நாளில் தேனியில் ஆதித்தமிழர் பேரவை நடத்தும் அரசியல் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம்

சனவரி 10 - 2017 போராளி சரவணன் நினைவு நாளில் தேனியில் ஆதித்தமிழர் பேரவை நடத்தும் அரசியல் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம்
ஆதித்தமிழர்களே அணிதிரள்வோம்
ஆதிக்கத்தை அடித்து விரட்டுவோம்

No comments:

Post a comment