அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 21 December 2016

அல்லிநகரப்பகுதியில் வசித்துவரும் அருந்ததியர் மக்களுக்கு அரசின் தாட்கோ கடன் உதவி தரமறு க்கும் பஞ்சாப் (ம) யூகோ வங்கிகளை கண்டித்து ஆட்சியாளரிடம் மணு கொடுக்கப்பட்டது


தேனி மாவட்டம்
அல்லிநகரப்பகுதியில் வசித்துவரும் அருந்ததியர் மக்களுக்கு அரசின் தாட்கோ கடன் உதவி தரமறு க்கும் பஞ்சாப் (ம) யூகோ வங்கிகளை கண்டித்து ஆட்சியாளரிடம் மணு கொடுக்கப்பட்டது
களத்தில் மாணவரணி...
அருந்தமிழன். வே
தமிழ்வேந்தன் .சு
பயமறியான். மு
சுயமறியான் . செ


No comments:

Post a comment