அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 21 December 2016

சேலத்தில் அரசியல் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கத்திற்கு வந்திருந்த ஆதித்தமிழர்களின் முதல்வர் அய்யா அதியமான் அவர்களை சேலம் உருக்கு ஆலை sc/st தொழிற்சங்கத்தினர் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தனர்

சேலத்தில் அரசியல் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கத்திற்கு வந்திருந்த ஆதித்தமிழர்களின் முதல்வர் அய்யா அதியமான் அவர்களை சேலம் உருக்கு ஆலை sc/st தொழிற்சங்கத்தினர் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தனர்

No comments:

Post a Comment