அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 21 December 2016

தேனி மாவட்டத்தில் நடைபெறும் #அரசியல்விழிப்புணர்வு. மாபெரும் #கருத்தரங்கம் .த்தை முன்னிற்று கிளை கிளையாக பிரச்சாரம்

சனவரி 10
தேனி மாவட்டத்தில்
நடைபெறும்
#அரசியல்விழிப்புணர்வு.
மாபெரும் #கருத்தரங்கம்
.த்தை முன்னிற்று கிளை கிளையாக சென்று
கால் கடுக்க நின்று கடமையை உணர்த்த
இளைஞர்களிடம் பேரவையினர் பிரச்சாரம்
தேனி மாவட்டச்செயலாளர் . இளந்தமிழன்


No comments:

Post a comment