அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 13 June 2017

மாட்டிறைச்சி தடையை எதிர்த்து மாட்டை அறுத்து மதுரை வீரனுக்கு படையல் போடும் மக்கள் பண்பாட்டு விழா ----- மதுரைவீரன் மக்கள் பண்பாட்டு பேரவைJune 16 மாட்டிறைச்சி தடையை எதிர்த்து மாட்டை அறுத்து மதுரை வீரனுக்கு படையல் போடும்
மக்கள் பண்பாட்டு விழா

-----
மதுரைவீரன் மக்கள் பண்பாட்டு பேரவை
ஆதித்தமிழர் பேரவை
 

 

No comments:

Post a Comment