அண்மையச்செய்திகள்

Saturday, 7 May 2016

மதுரை மேற்குஒன்றியம் பூதகுடி கிராமத்தி ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் வீதி வீதியாக தீவிர பிரச்சாரம்

மதுரை மேற்குஒன்றியம் பூதகுடி கிராமத்தில் ஆதித்தமிழர்பேரவை ஒன்றியசெயலாளர் அதியவன் பூதகுடி இளவோந்தன் நிதிசெயலாளர் திமுக வோட்பாளர் பி மூர்த்தி அவர்களுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம்

No comments:

Post a comment