அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 27 September 2016

நீலவேந்தன் நினைவிடத்தில் காவல்துறை தடையை மீறி.. நிறுவனர் அய்யா அதியமான் அவர்களின் தலைமையில் ஆயிரக்கணக்கான பேரவை வீரவணக்கம் வீரவணக்கம் செலுத்தினர்

நீலவேந்தன் நினைவிடத்தில் காவல்துறை தடையை மீறி..
நிறுவனர் அய்யா அதியமான் அவர்களின் தலைமையில் ஆயிரக்கணக்கான பேரவை வீரவணக்கம் வீரவணக்கம் செலுத்தினர்No comments:

Post a comment