அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 26 July 2017

சேலத்தில் மாடறுக்கும் விழாவை முடித்து விட்டு, அருகிலுள்ள மேட்டுப்பட்டி என்கிற கிராமத்தில் கிளை கட்டும் பணியில்.... சேலம் கிழக்கு மாவட்ட தோழர்கள். ..

No comments:

Post a comment