அண்மையச்செய்திகள்

Saturday, 20 October 2018

வீரத்தாய் குயிலி நினைவிடத்தில் நிறுவனர் வீரவணக்கம் செலுத்தினார்

வீரத்தாய் குயிலி வரலாறு மீண்டது இனி வரலாறை திருடபவர்கள் வாய் மூடிக்கொள்வார்கள்

வீரத்தாய் குயிலிக்கு ஆதித்தமிழர்களின் தலைமகன் அய்யா அதியமான் அவர்கள் வீரவணக்கம் செலுத்தினார்
No comments:

Post a comment