அண்மையச்செய்திகள்

Saturday, 20 October 2018

அருந்ததியர் இளைஞர் பேரவை தோழர் வடிவேல் அவர்கள் அய்யாவுடன் சந்திப்பு

வீரத்தாய் குயிலி நினைவிடத்தில் அருந்ததியர் இளைஞர் பேரவை தோழர் வடிவேல் அவர்கள் ஆதித்தமிழர்களின் அறிவாசான் அவர்களை மரியாதை நிமித்தம் சந்தித்தார்


No comments:

Post a comment