அண்மையச்செய்திகள்

Saturday, 20 October 2018

தகவல் தொழில் நுட்ப அணியோடு அய்யா ஆலோசனை

தகவல் தொழில் நுட்ப அணியோடு அய்யா ஆலோசனை

தகவல் தொழில் நுட்ப அணியோடு மதுரை தமிழ்நாடு ஹோட்டலில் அறிவாசான் தலைமகன் அய்யா அதியமான்.

மதிய உணவு உண்ணாமல் கூட தலைவரின் அறிவுரைகளையும் ஆலோசனைகளையும் எழுச்சியோடும், உற்ச்சாகத்தோடும் கேட்கும்
பேரவைத் தோழர்கள்.
நேரம் :மாலை 6.15 மணிNo comments:

Post a comment