அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 14 December 2015

தேனியில் 13.12.15 அன்று 14.12.15 அன்று நடை பெற உள்ள முற்றுகை போராட்டத்திற்க்கு நகர ஆலோசனை கூட்டம்

தேனியில் 13.12.15 அன்று 14.12.15 அன்று நடை பெற உள்ள முற்றுகை போராட்டத்திற்க்கு நகர ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது பெரும் திரளான நீலசட்டை பட்டாளம் கலந்து கொண்டனர்


No comments:

Post a Comment