அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 14 December 2015

ஆதித்தமிழர் பேரவை நிறுவனர் ஐயா அதியமான் அவர்கள் லண்டன் bbc க்கு வழங்கிய பேட்டி:

ஆடு மாடுகளைவிடக் கேவலமாக அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் குப்பை வண்டியில் ஏற்றி வரப்பட்ட துப்புரவு தொழிலாளர்கள்:
ஆதித்தமிழர் பேரவை நிறுவனர் ஐயா அதியமான் அவர்கள் லண்டன் bbc க்கு வழங்கிய பேட்டி:

No comments:

Post a Comment