அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 22 December 2015

டிசம்பர் 23 சென்னை யில் தமிழக அரசை கேள்வி கேட்க்கும் போராட்டம் ஆதித் தமிழர்பேரவை சார்பாக அடிக்கப்பட்ட எழுச்சி வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகள்

டிசம்பர் 23 சென்னை யில் தமிழக அரசை கேள்வி கேட்க்கும் போராட்டம் ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பாக அடிக்கப்பட்ட எழுச்சி வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகள் .


No comments:

Post a Comment