அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 25 January 2016

பிப்ரவரி 1ல் விருதுநகரில் ஆதித்தமிழர் பேரவை நடத்தும் மக்கள் உரிமை முழக்க ஆர்பாட்டம்.

பிப்ரவரி 1ல் விருதுநகரில் ஆதித்தமிழர் பேரவை நடத்தும் மக்கள் உரிமை முழக்க ஆர்பாட்டம்.

பேருரை வழங்குகிறார் அருந்தியர்களின் அரசியல் முகவரி அய்யா அதியமான் அவர்கள்.

அணிதிரள்வோம் நம் உரிமைகளை வென்றெடுப்போம்

No comments:

Post a Comment