அண்மையச்செய்திகள்

Thursday, 26 November 2015

தற்போது அய்யா அதியமான் அவர்கள் மதுவெறி மதவெறி சாதிவெறி க்கு எதிராக எழுச்சியுறையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்

வீரத்தாய் இராணி வீரவணக்க நாளில் திருச்சியில் நடைபெற்றுக்கொண்டகருக்கிற மதுவெறி மதவெறி சாதிவெறிக்கு எதிராக அய்யா அதியமான்.அவர்கள் எழுச்சியுறையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்.


No comments:

Post a comment