அண்மையச்செய்திகள்

Thursday, 26 November 2015

திருச்சியில் பிரமாண்ட சுவர் விளம்பரங்கள்

திருச்சியில் பிரமாண்ட சுவர் விளம்பரங்கள் வீரத்தாய் இராணி வீரவணக்கம் நாளில் திருச்சியில்  "மது வெறி","மத வெறி", "சாதி வெறி" யை கண்டித்து எழுச்சிகரமான பொதுக்கூட்டம்

No comments:

Post a comment