அண்மையச்செய்திகள்

Saturday, 7 November 2015

மதுவெறி ,மதவெறி,சாதிவெறி க்கு எதிரான துண்டறிக்கை.

மதுவெறி ,மதவெறி,சாதிவெறி க்கு எதிரான துண்டறிக்கை.

ஆதித்தமிழர் பேரவை ஒன்றிய வாரியாக தீபாவளியன்று டாஸ்மாக் கடைக்கு முன்பு கொடுக்க வேண்டிய பரப்புரை துண்டறிக்கை

No comments:

Post a comment