அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 16 November 2015

"மதுவெறி" "மதவெறி" "சாதிவெறி" க்கு எதிராக ஆதித்தமிழர் பேரவையின் மாபெரும் பொதுகூட்டம் மதுரையில் ஆதித்தமிழர்களின் கலை நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கி நடைபெற்றது.

"மதுவெறி" "மதவெறி" "சாதிவெறி"
க்கு எதிராக ஆதித்தமிழர் பேரவையின் மாபெரும் பொதுகூட்டம் மதுரையில் ஆதித்தமிழர்களின் கலை நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கி நடைபெற்றது.

சிறப்பாக ஒருஙகிணைத்த மதுரை மாவட்ட பேரவை தோழர்களுககு. வாழ்த்துக்கள்.

No comments:

Post a comment