அண்மையச்செய்திகள்

Thursday, 26 November 2015

((காணொளி))வீரத்தாய் இராணி வீரவணக்கம் நாளில் திருச்சியில் "மது வெறி","மத வெறி", "சாதி வெறி" யை கண்டித்து எழுச்சிகரமான பொதுக்கூட்டம்

 வீரத்தாய் இராணி வீரவணக்கம் நாளில் திருச்சியில் "மது வெறி","மத வெறி", "சாதி வெறி" யை கண்டித்து எழுச்சிகரமான பொதுக்கூட்டம்

அய்யா அதியமான் அவர்களின் எழுச்சியுரை

No comments:

Post a comment