அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 25 October 2017

திருப்பூர் மாவட்டம் குடிமங்கலம் ஒன்றியத்தில் #அதியர்_பயிலகம் தொடங்கப்பட்டது சிறுவர்கள்

திருப்பூர் மாவட்டம் குடிமங்கலம் ஒன்றியத்தில் #அதியர்_பயிலகம் தொடங்கப்பட்டது சிறுவர்கள் ஆர்வமுடன் வந்து பயிலகத்தில் இருக்கும் புத்தகங்களை படிக்கும் காட்சி
அறிவாயுதம் ஏந்துவோம் !
விடுதலையாவோம


No comments:

Post a Comment