அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 25 October 2017

கம்மாசூரங்குடியில் மாவட்டசெயலாளர் பூவை.ஈஸ்வரன் நெரில் மக்களை சந்தித்து விசாரித்தார் உடன் சாத்தூர்பாண்டியன் ஆதித்தமிழர்பேரவை விருதுநகர் மாவட்டம்

கம்மாசூரங்குடியில் மாவட்டசெயலாளர் பூவை.ஈஸ்வரன் நெரில் மக்களை சந்தித்து விசாரித்தார் உடன் சாத்தூர்பாண்டியன் ஆதித்தமிழர்பேரவை விருதுநகர் மாவட்டம்

No comments:

Post a comment