அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 25 October 2017

நேற்று தேனி நகர மாணவரணி பொறுப்பாளர்கள் ஆலோசணை கூட்டம் நடைபெற்றது.

நேற்று தேனி நகர மாணவரணி பொறுப்பாளர்கள் ஆலோசணை கூட்டம் நடைபெற்றது.
நகரச்செயலாளர் வே.அருந்தமிழன்
மாவட்ட தலைவர் மூ.வீரவேந்தன்
நகர இ.செயலாளர் ஐ.நெருப்பு வேந்தன்
நகர இ.கொள்கை பரப்பு செயலாளர். ம.பகலவன்
நகர நிதிச்செயலாளர் அதியர் சக்தி
நகர மாணவரணி பொறுப்பாளர் சு.தமிழன்No comments:

Post a comment