அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 19 November 2017

அலங்கை ஒன்றியம் ஆதித்தமிழர் பேரவை தோழர்கள் எல்லப்பட்டியில் கிராம மக்களை சந்தித்து அடிப்படை பிரச்சனைகள் குறித்து கேட்டறிந்தனர்

அலங்கை ஒன்றியம் ஆதித்தமிழர் பேரவை தோழர்கள் எல்லப்பட்டியில் கிராம மக்களை சந்தித்து அடிப்படை பிரச்சனைகள் குறித்து கேட்டறிந்தனர்

19-11-2017 அன்று  அலங்கை ஒன்றியம் ஆதித்தமிழர் பேரவை தோழர்கள் எல்லப்பட்டியில் கிராம மக்களை சந்தித்து அவர்களின் அடிப்படை பிரச்சனைகளின் சம்மந்தபட்ட அதிகாரிகளிடம் புகார் மணு அளிப்பது சம்மந்தமாக கிராம மக்களிடம் ஆலோசானை செய்த போது கிளை ஒன்றிய தோழர்களுடன் .
No comments:

Post a comment