அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 6 November 2017

உழைக்கும் மக்கள் உரிமை மாநாடு -- தலைமை அறிவிப்பு

ஏப்ரல் 6 ல் உழைக்கும் மக்கள் உரிமை மாநாடு -- தலைமை அறிவிப்பு

புரட்சியாளர் அம்பேத்கர்
பிறந்த நாளை முன்னிறுத்தி

2018 ஏப்ரல் 6 ல்

•கல்வி
•பொருளியல்
•அரசியல்
விடுதலை நோக்கி...
___________________
உழைக்கும் மக்கள்
உரிமை மாநாடு
''''"""""""""""""""""""""""""
உழைக்கும் மக்கள் தலை நிமிர!
ஒன்றுகூடுவோம் உடுமலையில்!

திருப்பூர்
உடுமலையில்

அழைக்கிறார்..
அய்யா அதியமான்.

No comments:

Post a comment