அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 18 December 2017

வள்ளியூர் மாவீரன் மகாராசன் நினைவுநாளில் அய்யா அதியமான் அவர்கள் தலைமையில் வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது

சாதி ஆதிக்கத்தை எதிர்த்த
வள்ளியூர் மாவீரன் மகாராசன் நினைவுநாளில் ஆதிக்கத்திற்கு அடங்காத ஆதித்தமிழன் அய்யா அதியமான் அவர்கள் தலைமையில் வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது
18-12-17

No comments:

Post a comment