அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 18 December 2017

ஆர்கேநகரில் வெற்றி சின்னம் உதயசூரியனுக்கு தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களின் பிரச்சாரம் முழுவதும் ஆதித்தமிழர் பேரவையினர்

ஆர்கேநகரில் வெற்றி சின்னம் உதயசூரியனுக்கு தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களின் பிரச்சாரம் முழுவதும் ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் திரளாக பங்கு கொண்டு அமோக ஆதரவு அளித்தனர்

18-12-17

No comments:

Post a comment