அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 4 December 2017

திசம்பர் 9 இராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவை நடத்தும் "தமிழக தன்னாட்சியும் சமூகநீதி பாதுகாப்பும் " கருத்தரங்கம் சுவர் விளம்பரங்கள்

திசம்பர் 9 இராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவை நடத்தும்
"தமிழக தன்னாட்சியும்
சமூகநீதி பாதுகாப்பும் "

கருத்தரங்கம்

சுவர் விளம்பரங்கள்No comments:

Post a comment