அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 September 2017

வீரம் விளைந்த நெற்கட்டம் செவ்வயலில் ஆதித்தமிழர்களின் முதல்வர் அய்யா அதியமான் அவர்கள் தலைமையில் ஆதித்தமிழர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் வீரவணக்கம் செலுத்தினர்

வீரம் விளைந்த நெற்கட்டம் செவ்வயலில் ஆதித்தமிழர்களின் முதல்வர் அய்யா அதியமான் அவர்கள் தலைமையில் ஆதித்தமிழர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் வீரவணக்கம் செலுத்தினர்
Comment

No comments:

Post a comment