அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 September 2017

மாமன்னர் ஒண்டிவீரனாரின் வீர வரலாற்றை மீட்டு நெற்கட்டான் செவ்வயலுக்கு பெருமை தேடித்தந்த மகத்தான தலைவரை மாமன்னர் ஒண்டிவீரனாரின் இரத்த வாரிசுகள் வரவேற்ற போது...

மாமன்னர் ஒண்டிவீரனாரின்
வீர வரலாற்றை மீட்டு
நெற்கட்டான் செவ்வயலுக்கு
பெருமை தேடித்தந்த மகத்தான தலைவரை
மாமன்னர் ஒண்டிவீரனாரின்
இரத்த வாரிசுகள் வரவேற்ற போது...
கு.கி. கலைகண்ணன்

No comments:

Post a comment