அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 September 2017

முப்பாட்டன் மாமன்னர் ஒன்டிவீரனாருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்த ஆதித்தமிழர்களின் விடுதலையின் முகவரி அய்யா அதியமான் அவர்கள் புறப்பட்டார்....வழி நெடுகிலும் அமோக வரவேற்பு...

முப்பாட்டன் மாமன்னர் ஒன்டிவீரனாருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்த ஆதித்தமிழர்களின் விடுதலையின் முகவரி அய்யா அதியமான் அவர்கள் புறப்பட்டார்....
வழி நெடுகிலும் உள்ள மாவட்டங்களில் நீலச்சட்டயினர் மற்றும் மக்கள் அமோக வரவேற்பு...

No comments:

Post a comment