அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 12 September 2017

உரிமை மீட்பு போராளி இம்மானுவேல் சேகரனார் அவர்களுக்கு ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பாக பாலையில் வீரவணக்கம் செலுத்த பட்டது

உரிமை மீட்பு போராளி
இம்மானுவேல் சேகரனார் அவர்களுக்கு ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பாக பாலையில் வீரவணக்கம் செலுத்த பட்டது

No comments:

Post a comment