அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 September 2017

ஆதிக்கம் எங்கிருந்து வரினும் சமரசமின்றி எதிர்த்து களமாடி வரும் நீலச்சட்டை இராணுவ வீரர்கள் தற்போது மண்ணுரிமை போராளி திட்டக்குடி சிவக்குமார் இல்லத்தில் பொதுச்செயலாளர் அண்ணன் நாகராசன் அவர்களின் தலைமையில்

ஆதிக்கம் எங்கிருந்து வரினும் சமரசமின்றி எதிர்த்து களமாடி வரும் நீலச்சட்டை இராணுவ வீரர்கள் தற்போது மண்ணுரிமை போராளி திட்டக்குடி சிவக்குமார் இல்லத்தில் பொதுச்செயலாளர் அண்ணன் நாகராசன் அவர்களின் தலைமையில்
Comment

No comments:

Post a comment